Boligselskaber (almennyttige)


Boligselskaber er blevet en af vores største kunder. Vi bekæmper alle former for skadedyr, såsom væggeluskakerlakkermøl og hvepse.

Vi overtager flere og flere boligselskaber og vi er selv overbeviste om, at det er grundet af, at vi i 90% af tilfældene, er ude hos beboeren samme dag som ejendomskontoret kontakter os.

Vi kender vigtigheden af, hvis der f.eks. er tale om væggelus, kakerlakker eller rotte/mus problemer – jo hurtigere vi er på stedet, jo hurtigere bekæmpelse og færre udgifter for ejendommen.

Når vi overtager et boligselskab, bliver der udleveret en skadedyrsguide/folder/bekæmpelsesplan således, at ejendomskontoret altid kan slå op i denne, når der bliver fundet skadedyr i ejendommen og konstatere hvilket skadedyr der er tale om, for dernæst at kontakte os for bekæmpelse. På denne måde vil bekæmpelsen blive sat i gang hurtigere og være mere effektiv.

Vi har f.eks. KAB, FSB, AAB som bare nogle af vores faste kunder.
 

Rydninger/rengøring af lejligheder.

I meget misligholdte lejligheder, eller hvor der eksempelvis har ligget urin efter enten mennesker eller dyr, eller hvor der har ligget en afdød i længere tid, kan der være så kraftige lugtgener, at lejligheden er ubeboelig i længere tid. Her er vi i stand til at foretage en effektiv oprydning/rengøring samt desinficering af lejligheden, så lugtgener herefter forsvinder og lejligheden kan lejes ud snarest muligt og ikke står tom længere tid end højst nødvendigt.

I disse lejligheder vil der ofte være tale om skadedyr såsom klannere, som kan optræde i titusindvis. I disse tilfælde, er vi nødt til at foretage en sprøjtning af samtlige lejligheder i pågældende opgang, så klannerne ikke spreder yderligere til andre opgange.
 

SKADEDYR I EJENDOMME (LOVGRUNDLAG)

Boligselskaber / udlejningsejendomme:
Hvis der er konstateret en alvorlig plage af skadedyr i en ejendom, er det efter lejeloven udlejerens (selskabets, foreningens) pligt at fjerne dyrene uden udgift for lejerne.

 

Denne regel er indlysende, når det drejer sig om dyr, der lever i husets træværk eller stammer fra ejendommens fællesarealer, som f.eks. duer på loftet eller kattelopper fra vilde katte i kælderen.

 

Reglen gælder imidlertid også i flere tilfælde for dyr, der optræder i lejlighederne. § 27 i lov om leje handler om udlejerens pligt til at sørge for god orden, herunder renlighed i ejendommen. Dette fortolkes i praksis sådan, at ejendommen har udryddelsespligt, når det drejer sig om væsentlige skadedyrproblem-er. Det kan typisk dreje sig om en forekomst af væggelus eller kakerlakker, men også andre skadedyr, der let breder sig rundt i ejendommen - for eksempel skal ejendommen tage sig af myrer og visse forrådsskadedyr.

 

Det er hensigten med denne regel, at bekæmpelsen skal være effektiv, og det kan den ofte kun blive, når problemet angribes rationelt og kollektivt. Af samme grund må enhver beboer finde sig i bekæmpelses-foranstaltningerne, selvom det tilsyneladende ikke skyldes hans forhold, at dyrene skal bekæmpes. Det er rimeligt, da nogle af dyrene ofte vil flygte til ubehandlede områder under bekæmpelsen, fordi lugten af bekæmpelsesmidler virker afskrækkende på dem.

 

Beboerne har også pligt til at melde om forekomst af de omtalte typer af skadedyr til ejendommen. Undlader man dette, kan man pådrage sig et erstatningsansvar, idet dyrene derved får mulighed for at brede sig, og skaden får et større omfang.

 

Tvister imellem en lejer og en udlejer om bekæmpelse af skadedyr afgøres af huslejenævnet i kommunen. Bekæmpelse af skadedyr anses som udgangspunkt at være omfattet af den renholdelses- og vedligeholdelsespligt, som efter loven påhviler udlejeren, med mindre andet er aftalt. Råd og vejledning herom kan søges hos lejer- og udlejerorganisationer.

Følg os på Facebook Medlem af brancheforeningen for skadedyr